Profesinis mokymas

Naudingos nuorodos

APSKAITININKAS


AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS

 
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

 • SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO III UŽDUOČIŲ SĄSIUVINIS

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-ir-praktiniu-uzduociu-sasiuviniai/

 • SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO IV UŽDUOČIŲ SĄSIUVINIS

                        https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-ir-praktiniu-uzduociu-sasiuviniai/

 • LAPKAUSKIENĖ N. PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMAI IR SLAUGOS PAGRINDAI. MOKOMOJI KNYGA. 2004.

https://spf.wp.viko.lt/media/uploads/sites/10/2016/02/Psichikos_sveikatos_sutrikimai.pdf

 • LEKAVIČIENĖ R. IR KT. BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA ŠIUOLAIKIŠKAI. MOKOMOJI KNYGA.

https://mprc.lt/wp-content/uploads/2020/04/41502547.pdf

 • ŠEŠKEVIČIUS A. PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO NAMUOSE REKOMENDACIJOS.

https://pola.lt/wp-content/uploads/2019/03/ppnamuose.pdf

 • PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO SPECIALIOJI PROGRAMA (KODAS H10) TEMOS IR KLAUSIMAI SAVARANKIŠKAI BESIMOKANTIEMS ASMENIMS. METODINIS LEIDINYS.

http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Lankstukai/H10_saviruosos_klausimai.pdf

 • SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS

http://www.smlpc.lt/

 • SVEIKATOS MOKYMAS. PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS TESTO KLAUSIMAI APIE ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MRDŽIAGŲ POVEIKĮ SVEIKATAI. LEIDINYS.

http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Lankstukai/A1_testai_SM_8_2018_03.29%20metodinis%20leidinys.pdf

 • BENDRAVIMAS SU NEGALIĄ TURINČIAIS ŽMONĖMIS. INFORMACINIS METODINIS LEIDINYS.

http://docplayer.lt/193587589-Bendravimas-su-negali%C4%85-turin%C4%8Diais-%C5%BEmon%C4%97mis.html

 • GALDIKIENĖ N. BENDRUOMENĖS SLAUGA. MOKOMOJI KNYGA.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Bedruomenes_slauga.pdf

 • LIOBIKIENĖ, T.N. KRIZIŲ INTERVENCIJA SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOJE, 2016.

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35332/1/ISBN9786094672583.pdf

 • KAIRIENĖ, B. AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS. MONOGRAFIJA. 2013.

https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16867/9789955195245.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • PETRUŽYTĖ D. BENDRAVIMO IR KONSULTAVIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PRATYBOS. METODINĖ PRIEMONĖ. 2014.

file:///C:/Users/Biblioteka/Desktop/Soc.%20darbuotojo%20pad/bendravimas.pdf

 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342

 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

 • LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

http://pjdc.lt/wp-content/uploads/2016/11/Nr.-10.2-Etikos-kodeksas.pdf

 • APULSKIENĖ A. PROFESINĖ ETIKA IR PSICHOLOGIJA. ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS, 2013

https://bendriejigebejimai.lt/wp-content/uploads/2020/04/12_Apulskiene-Aurelija_Profesine-etika-ir-psichologija.pdf

 • KAIP DIRBTI KOMANDOJE. PRIEIGA INTERNETU:

https://manager.lt/kaip-dirbti-komandoje/

 • METODINĖS REKOMENDACIJOS DIRBANTIEMS SOCIALINĮ DARBĄ.

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/9752_metodines-rekomendacijos-dirbantiems-socialini-darba.pdf

 • PETRULYTĖ A. BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA. MOKYMO(SI) PRIEMONĖ. VPU, 2007

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/111659/2/Bendravimo_psichologija.pdf

 • ŠEŠKEVIČIUS A. GEDĖJIMAS. 2013

https://pola.lt/wp-content/uploads/2019/03/POLA_leidiniai_Gedejimas.pdf

 • PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGOS METODINĖS REKOMENDACIJOS.

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Psichikos%20metodin%C4%97s%20rekomendacijos%202018%2012%2030.pdf

 • NARVILIENĖ D. BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA IR INTENSYVIOJI SLAUGA. MOKOMOJI KNYGA, 2011

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Butinoji_medicinos_pagalba__ir___slauga.pdf

 • SOCIOKULTŪRINIO DARBO DILEMA. DR.J.R. ŠINKŪNIENĖ, D. SAVICKAITĖ. MRU, 2013

https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367161371134/J.04~2008~1367161371134.pdf

 • KLIMKA L. TRADICINIŲ KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ SEMANTIKA. MONOGRAFIJA, 2009

http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:4245657/datastreams/MAIN/content

 • LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS

https://www.lnkc.lt/eknygos/Lietuviu_kalendorines_sventes_Imbrasiene_B.pdf

 • ŠINKŪNIENĖ J. R. BENDRUOMENIŠKUMAS, KOMUNIFIKACIJA IR MUZIKA: SOCIOKULTŪRINIAI NEGALIOS ASPEKTAI, 2012

https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16856/9789955194613.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 

SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJAS

 • SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJO IV UŽDUOČIŲ SĄSIUVINIS

                             https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-ir-praktiniu-uzduociu-sasiuviniai/

 • RAUCKIENĖ G., ROMIKAITIS T. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS MAITINIMO ĮMONĖSE. MOKYMO PRIEMONĖ.  KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS, 2015.

            https://issuu.com/mpcentras/docs/grazina_tomas_e_book/113

 • PASLAUGŲ TEIKIMAS VIEŠBUTYJE. MOKYMO PRIEMONĖ, 2015.

            KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS.

https://issuu.com/mpcentras/docs/birute_palmyra_e_book

 

 • SVEIKOS MITYBOS PATIEKALŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYMO MEDŽIAGA

http://pmdtkt.kpmpc.lt/wp-content/uploads/2018/04/10_mokymu_medziaga27.pdf

 • ŠIAUČIŪNIENĖ L., ZABULIONIENĖ L. VIEŠBUČIO PATALPOS IR VALYMAS. MOKYMO PRIEMONĖ. KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS, 2015.

http://pmdtkt.kpmpc.lt/wpcontent/uploads/2018/03/1_mokomoji_medziaga_ZemLs_ukio_tech.pdf

 • LIESMANIENĖ J., ŽEMAITIENĖ R. VIEŠBUČIO KAMBARIŲ PRIEŽIŪRA. MOKYMO PRIEMONĖ. KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS, 2015. PRIEIGA PER INTERNETĄ:

https://issuu.com/mpcentras/docs/rima_jadvyga_e_book

 • GELUMBAUSKAITĖ L., TUTLIENĖ S. SRIUBŲ IR PADAŽŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS, 2015

https://issuu.com/mpcentras/docs/sonata_laimute_e_book

 

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJAS

 • TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS. ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA.

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teoriniu-ir-praktiniu-uzduociu-sasiuviniai/

 • BOGUŽAS V., ARVASAS J., ŠNIAUKA P. ŽEMDIRBYSTĖ. VADOVĖLIS.

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2507/1/Zemdirbyste_vadovelis.pdf

 • JAMIESON A. VADOVAS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJUI. 2013.

file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/Mesiniu_galviju_vadovas_web.pdf

 • BLEIZGYS R., ČĖSNA J. GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJŲ INŽINERIJA. MOKOMOJI KNYGA, AKADEMIJA, 2012.

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2028/1/gyvulininkystes%20inzinerija.pdf

 • ZOOTECHNIKOS ŽINYNAS.

https://gi.lsmuni.lt/files/info/Zootechniko_zinynas.pdf

 • GYVULININKYSTĖS PAGRINDAI. PROGRAMOS „LEADER“ IR ŽEMDIRBIŲ MOKYMO METODIKOS CENTRAS. KAUNAS, 2018.

https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/pradedantiesiems%20ukininkauti/3._gyvulininkystes_pagrindai.pdf

 • MAŠAUSKAS V. APLINKOSAUGA IR TRĘŠIMO PLANAVIMAS. 2009.

https://zum.lrv.lt//uploads/zum/documents/files/LT_versija/Naujiena/Leidiniai/Projekto_%E2%80%9ELietuva_be_kaimoLietuva_be_ateities%E2%80%9C_leidiniu_elektronines_versijos/Aplinkosauga%20ir%20tr%C4%99%C5%A1imo%20planavimas.pdf

 • VISKAS GALVIJŲ ŠĖRIMUI IR PRIEŽIŪRAI

file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/BA_galviju_kat_2014_web%20(1).pdf

 • SAKALAUSKAS A., ŠARAUSKIS A., ŠNIAUKA P., VAICIUKEVIČIUS E., ZINKEVIČIUS R. AUGALININKYSTĖS TECHNOLOGIJŲ INŽINERIJA. MOKOMOJI KNYGA. ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS, 2012.

http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/1709/1/Augalinink_technologiju_inziner_mokomoji%20knyga.pdf

 • VERSLO APSKAITOS STANDARTAI. REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI.

http://www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/Leidiniai/knyga-VAS-2016PDF-leidinys.pdf

 • GIPIENĖ G., RUDŽIONIENĖ K. ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS APSKAITOS REGLAMENTAVIMAS. METODINĖ PRIEMONĖ. 2015.

https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/finansu/Gipien%C4%97_Gailut%C4%97_Rud%C5%BEionien%C4%97_Kristina_%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkio_veiklos_apskaitos_reglamentavimas_metodin%C4%97_priemon%C4%97.pdf

 • ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PRIEŽIŪROS IR TAISYMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYMO MEDŽIAGA

http://pmdtkt.kpmpc.lt/wpcontent/uploads/2018/03/1_mokomoji_medziaga_ZemLs_ukio_tech.pdf

 • DERLIAUS DOROJIMO TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIJA. MOKOMOJI KNYGA, AKADEMIJA, 2012.

http://pmdtkt.kpmpc.lt/wpcontent/uploads/2018/03/1_mokomoji_medziaga_ZemLs_ukio_tech.pdf

CIVILINĖ SAUGA

 • CIVILINĖ SAUGA. MOKYMO PRIEMONĖ PROFESINĖMS MOKYMO ĮSTAIGOMS. 2014.

http://www.ugm.lt/lt/civiline_sauga/mokymo_priemones.html

LR DARBO KODEKSAS

 • LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

GYVENTOJŲ APSAUGA

 • EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS

https://civsauga.lt/ekstremaliuju-situaciju-valdymas/ekstremalioji-situacija/

 • CIVILINĖS SAUGOS MOKOMIEJI FILMAI

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/civiline-sauga/civilines-saugos-mokomieji-filmukai/2236

 • LIETUVOS HIGIENOS NORMŲ SĄRAŠAS

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/483542205d6811e5beff92bd32ec99a1?jfwid=n3s632ntx

 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

 

 

 • LAPKAUSKIENĖ N. PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKIMAI IR SLAUGOS PAGRINDAI. MOKOMOJI KNYGA. 2004

 

https://spf.wp.viko.lt/media/uploads/sites/10/2016/02/Psichikos_sveikatos_sutrikimai.pdf

 

 • VAITKIENĖ G. PRAGULŲ TEORIJA, PROFILAKTIKA IR GYDYMO YPATUMAI. MOKOMOJI KNYGA. 2021, KAUNAS. (el. knyga)

https://www.molnlycke.lt/SysSiteAssets/master-and-local-markets/documents/lithuania/wound-care-documents/pragulu-teorija-profilaktika-ir-gydymo-ypatumai.pdf

 • SLAUGA, MOKSLAS IR PRAKTIKA (2016 Nr.2) Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros  specialistams.

 

https://www.sskc.lt/uploads/2016%20slaugos%20zurnalas/slauga%202.pdf

 • D. PUKINSKIENĖ. SLAUGOS FILOSOFIJA IR TEORIJA. MOKOMOJI KNYGA. 2011, KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_slaugos_filosofija.pdf

 • N. GALDIKIENĖ. BENDRUOMENĖS SLAUGA. MOKOMOJI KNYGA.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Bedruomenes_slauga.pdf

 • SLAUGOS MOKSLAS IR PRAKTIKA: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 2022. KAUNO KOLEGIJA, MEDICINOS FAKULTETAS, SLAUGOS KATEDRA

https://dspace.kaunokolegija.lt/bitstream/handle/123456789/5705/Slaugos%20leidinys.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • METODINĖS REKOMENDACIJOS: KAIP PAGERINTI PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SLAUGYTOJŲ PSICHOSOCIALINĘ DARBO APLINKĄ IR VYKDYTI PACIENTŲ SMURTO DARBE PREVENCIJĄ. HIGIENOS INSTITUTAS.

https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Rekomendacijos_psichikos_sveikatos_slaugytojams3.pdf

 • NARVILIENĖ D. BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA IR INTENSYVIOJI SLAUGA. MOKOMOJI KNYGA

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Butinoji_medicinos_pagalba__ir___slauga.pdf