Bendrojo ugdymo skyrius

Bendrojo ugdymo skyriuje 2021-2022 mokslo metais mokymas vykdomas:

 

1. pagal VIDURINIO UGDYMO (301001101) programą kartu su pirminio profesinio mokymo programomis:

-        Svečių aptarnavimo darbuotojo (modulinė) (programos valstybiniai kodai M43101502; P42101304)

-        Automobilių mechaniko (modulinė) (programos valstybinis kodas M43071604)

-        Socialinio darbuotojo padėjėjo (modulinė) (programos valstybinis kodas P42092301)

 

2. pagal SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO (305001101) programą kartu su pirminio profesinio mokymo programomis:

-        Svečių aptarnavimo darbuotojo (modulinė) (programos valstybinis kodas P42101304)

-         Automobilių mechaniko (modulinė) (programos valstybinis kodas M43071604)

 

2005 m. vasario 24 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. ISAK-267 Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001).

Bendrojo ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-01); Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 patvirtintais 2021-2022 ir 2022-2023 metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir jų keitimais; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu ir jo keitimais; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir jo keitimais, ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.

Bendrojo ugdymo skyriaus grupėse 2021-2022 m. m. mokosi 70 mokinių. Mokiniai mokosi ne tik Vidurinio ugdymo programos dalykų, bet ir pasirinktos Profesinio mokymo programos modulių.