Bendrojo ugdymo skyrius

Vidurinis ugdymas

Bendrojo ugdymo skyriuje 2022-2023 mokslo metais mokymas vykdomas:


   pagal VIDURINIO UGDYMO (301001101) programą kartu su pirminio profesinio
mokymo programomis:


- Transporto priemonių remontininko (modulinė) (programos valstybinis kodas
P42071604)
- Automobilių mechaniko (modulinė) (programos valstybinis kodas M43071604)
- Socialinio darbuotojo padėjėjo (modulinė) (programos valstybinis kodas
P42092301)


2005 m. vasario 24 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. ISAK-267 Viešojoje įstaigoje
Daugų technologijos ir verslo mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa
(valstybinis kodas 301001001).
Bendrojo ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Vidurinio
ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (galiojanti suvestinė redakcija
nuo 2016-09-01); Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 patvirtintais 2021-2022 ir 2022-2023 metų Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir jų keitimais;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.
V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu ir jo
keitimais; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo
studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir
jo keitimais, ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas; Geros mokyklos
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.
Bendrojo ugdymo skyriaus grupėse 2022-2023 m. m. mokosi 59 mokiniai. Mokiniai
mokosi ne tik Vidurinio ugdymo programos dalykų, bet ir pasirinktos Profesinio
mokymo programos modulių.