bendrojo ugdymo skyrius

Bendrojo ugdymo skyriuje 2020-2021 mokslo metais mokymas vykdomas:

 

  1. pagal VIDURINIO UGDYMO (301001101) programą kartu su pirminio profesinio mokymo programomis:
  • Svečių aptarnavimo darbuotojo (modulinė) (programos valstybiniai kodai M43101502; P42101304)
  • Automobilių mechaniko (modulinė)(programos valstybinis kodas M43071604)

 

  1. pagal SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO (305001101) programą kartu su pirminio profesinio mokymo programomis:
  • Svečių aptarnavimo darbuotojo (modulinė) (programos valstybinis kodas P42101304)
  • Automobilių mechaniko (modulinė) (programos valstybinis kodas M43071604)
  • Virėjo (modulinė)(programos valstybinis kodas P32101305)

 

  1. pagal SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO UGDYMO (205001101) programą kartu su Virėjo profesinio mokymo moduline programa (programos valstybinis kodas P21101309)

 

2005 m. vasario 24 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. ISAK-267 Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001).

Bendrojo ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-01); Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtintais 2019-2020 ir 2020-2021 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir jų keitimais; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu ir jo keitimais; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir jo keitimais, ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.

Bendrojo ugdymo skyriaus klasėse 2020-2021 m. m. mokosi 107 mokiniai. Mokiniai mokosi ne tik Vidurinio ir Pagrindinio ugdymo programų dalykų, bet ir pasirinktos Profesinio mokymo programos mokomųjų dalykų.