mokiniams

Peržiūros: 6458

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO

 

Tau reikia žinoti!

Tu turi teisę:
- mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
- į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
- kreiptis į mokyklos administraciją, socialinį pedagogą, grupės vadovą ir/ar savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
- gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
- gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
- mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
- nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
- savarankiškai mokytis dalyko(ų) programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;
- dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
- susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
- būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;
- būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
- įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
Tavo pareiga yra:
- nepažeisti kitų asmenų teisių;
- sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, nepažeisti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
- stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;
- tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;
- mokytis pagal privalomojo švietimo programas, iki Tau sueis 16 metų.

Kas yra „kontrolinis darbas"?

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Kiek kartų rašyti kontrolinį darbą?

Mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.
(Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų).
.
Iki kada miegoti? Ir... kas yra „langai"?

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą.
Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje neturėtų būti daugiau kaip trys vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per savaitę, o besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – daugiau kaip vienos pamokos trukmės laiko tarpas per savaitę. Mokinių laisvas laikas išnaudojamas neformaliajam švietimui, savišvietai.
Mokslo metai mokykloje skirstomi pusmečiais. Pusmečių datas tvirtina mokyklos direktorius. Nustatyta tokia pusmečių trukmė:
pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – vasario 1 d.
antras pusmetis: vasario 1d. – birželio 30 d.

Kiek laiko mokytis?

Mokinių mokymosi krūviai:
 

Klasė 

Minimalus pamokų skaičius

mokiniui per savaitę 

Maksimalus pamokų skaičius

mokiniui per savaitę 

10  33 

35 

 11-12 30 

35

 

10-12 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia – ne daugiau kaip 2,5 valandos per dieną; atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.

Kada atostogauti?

Mokiniams skiriamos Rudens, Žiemos (Kalėdų), Žiemos ir Pavasario (Velykų) atostogos.

Kas, kodėl, kaip ir ką vertina?

Tavo žinios ir pasiekimai vertinami remiantis tau aiškiais, žinomais ir suprantamais kriterijais. Mokytojas vertinimą aptaria su mokiniais, laiku paaiškina, ką mokinys padarė gerai ar blogai, pataria, kaip užpildyti mokymosi spragas. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį.
Tavo pasiekimai pilietiškumo pagrindų, etikos/tikybos, žmogaus saugos pamokų metu pažymiais nevertinami.

O jei tu nori šokti, sportuoti, muzikuoti..?

Mokykla tau turi pasiūlyti neformaliojo švietimo veiklą (meniniai, sporto ir kiti užsiėmimai). Neformaliojo švietimo (būrelių) tvarkaraštis yra tavo mokykloje.
Jei lankai sporto/menų mokyklas, mokytojų tarybos sprendimu gali būti atleistas nuo menų ar kūno kultūros pamokų. Šiuo klausimu kreipkis į savo mokytoją.

Kur šilčiau?

Ar žinojai, kad mokymo klasėje (kabinete) bei aktų salėje temperatūra turi būti 18-19 °C, sporto salėje 15-17 °C, persirengimo kambaryje (prie sporto salės) – 20-21 °C.
Į mokyklą galima neiti, kai oro temperatūra yra žemesnė nei 25 °C šalčio. Už šiomis dienomis praleistas pamokas neturi būti papildomai atidirbama (šeštadieniais ar atostogų metu).

Kas tau duos vadovėlį?

Mokykla nemokamai aprūpina vadovėliais, nes tai yra garantuota Švietimo įstatymo; 11-12 klasių mokiniai aprūpinami dauguma vadovėlių, tačiau šių klasių mokiniams gali tekti kai kuriuos vadovėlius pirkti. Pratybų sąsiuviniais mokykla aprūpinti neprivalo.

"Kas yra mokymo sutartis" arba „Į mokyklą kaip į darbą"?

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokymo sutartis yra mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. Jei tau mažiau, nei 14 metų, tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau – tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.
Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams kreipkis į grupės vadovą ar mokyklos administraciją.

Kas yra bendrasis kursas?

Bendrasis dalyko programos kursas – programos kursas, apimantis dalyko pagrindus, orientuotas į būtiną asmens kompetenciją.

Kas yra išplėstinis kursas?

Išplėstinis dalyko programos kursas – programos kursas, apimantis žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros krypties studijas.

 

INFORMACIJOS ŠALTINIAI:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/xbPKUCNrMi

 

2019-2020 ir 2020-2021 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de64d4615fb511e99684a7f33a9827ac/asr

 

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos:
https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog

 

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas

 

Brandos egzaminų ir įskaitų programos:
http://www.nec.lt/375/

 

Brandos egzaminų ir įskaitų vykdymo instrukcijos:
http://www.nec.lt/601/

 

Brandos egzaminų užduotys:
http://www.nec.lt/625/

 

Bazinių mokyklų sąrašas:
http://www.nec.lt/53/

 

PUPP (Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo) tvarką reglamentuojantys dokumentai:
http://www.nec.lt/32/

 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/aExqgIXhyO

 

Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FDA0ABC3DC2