Privatumo politika

VIEŠOJI ĮSTAIGA DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

(Kodas 190961010)

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus
2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1-84

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

-             asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

-             asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

-             asmens duomenys nuolat atnaujinami;

-             asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

-             asmens duomenis tvarko tik tie Mokyklos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

 1. 1.       SĄVOKOS

 

1.1.  Duomenų valdytojasViešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla (toliau – Mokykla), juridinio asmens kodas 190961010, registracijos adresas Alytaus r. sav. Daugų m. Ežero g. 30.

1.2.  Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Mokykla. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Mokyklos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Mokyklos interneto svetainėse puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Mokykla užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4.  Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

 1. 2.       ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

2.1.  Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Mokyklą, naudojasi Mokyklos teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Mokyklą prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2.  Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Mokyklos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3.  Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 1. 3.       ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

3.1.  Pateikdamas duomenų subjektas Mokyklai asmens duomenis sutinka, kad Mokykla naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2.  Asmens duomenis Mokykla tvarko šiais tikslais:

 

3.2.1.  Mokyklos veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

ü Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Mokykla gauna pagal teisės aktus vykdydama Mokyklos veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Mokyklą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Kai partneris yra juridinis asmuo, gali būti tvarkomi jo darbuotojų arba atstovų: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės pavadinimas, adresas, pareigos, įgaliojimų duomenys (numeris, data, įgaliotinio asmens gimimo data.

ü Organizuojant ir vykdant pirkimų procedūrą/-as tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, išsilavinimas, darbovietė, pareigos, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Mokykla gauna pagal teisės aktus vykdydama vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Mokyklą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai.

 • Sutartys, PVM sąskaitos – faktūros ir kiti susiję dokumentai yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) bei būtinybė siekti teisėtų Mokyklos interesų gerinti savo veiklą ir verslo sėkmės rodiklius (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

 

3.2.2.  Pirminio ir tęstinio mokymo paslaugų teikimo tikslu gali būti tvarkomi:

ü  Esamų ir buvusių mokinių, tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimos narių gaunamos pajamos (pagrindžiant materialinės paramos gavimą), banko sąskaita kompensacijai už važiavimo išlaidas pervesti, banko pavadinimas, darbovietė (jeigu reikia);

ü  Esamų ir buvusių mokinių – vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, amžius, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, gimimo liudijimas, telefono numeris, lytis, mokytis į Mokyklą atvykimo/išvykimo duomenys, bendri duomenys apie mokslą (kalba, kuria mokosi, kalbos, kurių mokosi, mokymosi forma, pažymėjimai, mokyklos baigimo data, klasė, mokslo metai, kurso kartojimas, mokinio bylos numeris, neformaliojo švietimo programų pasirinkimai, pilietybė, mokinio amžių atitinkanti nuotrauka, klasė/grupė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, galiojimo laikas, važiavimo maršrutas, dalykai, jų įvertinimai, dalykų programų apimtys valandomis (jei reikia),  pastabos, pagyrimai, lankomumas, vėlavimas, praleistų pamokų pateisinimo priežastys, PUPP, brandos egzaminų rezultatai, asmens bylos numeris, perkėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti klasės kursą informacija, atsiskaitomoji banko sąskaita, mokiniui gimusio vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,), renginių, konkursų pavadinimai, data, surinktų taškų skaičius, įvertinimai, pasirinkti egzaminai, atitinkamų dalykų pusmečio įvertinimai, egzaminų įvertinimai, socialiai remtinas/ remiamas, dorinio ugdymo pasirinkimai, informacija jei vaikas našlaitis, duomenys apie sveikatą, kai atleidžiama nuo egzaminų laikymo ar jų laikymas perkeliamas į pakartotinę sesiją, mokinių sukurtas kūrybinis darbas, apie mokinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas mokinys. Ypatingi mokinio asmens duomenys – mokymosi sutrikimai, specialieji ugdymo poreikiai, duomenys apie sveikatą, praleistas pamokas ir praleidimų priežastis, praleistas pamokas pateisinantys dokumentai, atleidimai nuo kūno kultūros.

 • Asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti. Kai vaikų, tėvų (globėjų) asmens duomenų nebereikia tvarkyti, priimamas sprendimas dėl jų sunaikinimo, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti suarchyvuoti pagal teisės aktus.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

 

3.2.3.  Praktikos sutarčių vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

ü Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, jeigu jo nėra - gimimo data (amžius), parašas. Asmeninis el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas. Mokymosi įstaiga, praktikos atlikimo pradžios ir pabaigos data, trukmė, vieta. Informacija esanti mokinio praktikos žurnale. Vaizdo stebėjimas (atvaizdas). Gyvenimo aprašymas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Mokykla gauna pagal teisės aktus vykdydama darbdavio teisines prievoles ir (arba) kuriuos tvarkyti Mokyklą įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai.

 • Praktikantų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartyse, įsakymuose, prašymuose ir kt.) tekstuose (elektroninėje erdvėje, popieriniame dokumente ar kitokio pavidalo laikmenoje), yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti sutartį, kurios šalis yra praktikantas kaip duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų praktikanto prašymu prieš su juo sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas) ir kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

 

3.2.4.  Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

ü  Vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas.

 • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų duomenys saugomi 1 kalendorinius metus nuo jų pateikimo.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

 

3.2.5. Mokyklos darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

ü  Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Mokyklos rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

 • Vaizdo stebėjimo kameromis gauti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo momento, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

 

3.2.6.    Pranešėjų apie pažeidimus Mokykloje administravimas:

ü  Pranešėjų asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, darbovietė (su Mokykla siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai), pareigos, telefono numeris, asmeninis el. pašto adresas arba gyvenamosios vietos adresas.

ü  Duomenys apie pažeidimą: pažeidimas, pažeidimo padarymo vieta, laikas, kita surinkta informacija apie pažeidimą.

ü  Galimai pažeidimą padaręs asmuo (-enys): vardas (-ai), pavardė (-ės), darbovietė, pareigos.

ü  Pažeidimo liudininkas (-ai): vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos, darbovietė, telefono numeris, el. pašto adresas.

 • Dokumentai, duomenys yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c punktas).

 

3.2.7.   Kitais tikslais, kuriais Mokykla turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Mokyklos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Mokyklą įpareigoja atitinkami teisės aktai.

             


 

 1. 4.       SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

 

4.1.   Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

4.2.   Šiuo metu mūsų Mokykla turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

4.3.   Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

 1. 5.       ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

5.1.  Mokykla įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

5.2.  Mokykla gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Mokyklai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mokyklos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mokyklos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mokykla pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

5.3.  Mokykla taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

5.4.  Mokykla garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

 1. 6.       NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

6.1.  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mokyklos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Mokyklos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 1. 7.       ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

7.1.  Mokyklos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Mokyklos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

7.2.  Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Mokyklos paslaugų, tačiau Mokykla ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. 8.       DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

8.1.  Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

8.2.  Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

8.3.  Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

8.4.  Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

8.5.  Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

8.6.  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

8.7.  Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

8.8.  Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

8.9.  Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. 9.   Mokykla privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1. 10.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

10.1.           Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Mokyklą:

10.1.1.      teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@dtvm.lt;

10.1.2.      žodžiu – telefonu: (8 315) 72790;

10.1.3.      raštu – adresu: Alytaus r. sav. Daugų m. Ežero g. 30.

10.2.           Taip pat gali kreiptis į Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną, telefonu: el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt.  

10.3.   Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Mokykla, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

10.4.   Mokyklos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 1. 11.    DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

11.1.           Duomenų subjektas turi:

11.1.1.      informuoti Mokyklą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mokyklai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

11.1.2.      pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Mokykla galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 1. 12.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.1.   Perduodamas Mokyklai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

12.2.   Plėtojant ir tobulinant Mokyklos veiklą, Mokykla turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mokykla turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.dtvm.lt.

12.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.dtvm.lt.