BIBLIOTEKA

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS, ĮGYVENDINANT 2014-2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ “SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO
KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla 2014- 2020 m. ES fondų investicijų
projekto „ Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726) partneris.
Įgyvendindami 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-
ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų
kūrimas ir diegimas“. Nacionalinė švietimo agentūra (Vykdytojas) ir Viešoji įstaiga Daugų
technologijos ir verslo mokykla (Partnerė), 2023 m. rugpjūčio 17 d. sudarė sutartį Nr. SUT11-875,
aprūpinant mokyklą atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais.

Šia Sutartimi apibrėžiama Projekto išlaidų finansavimo tvarka, Šalių pareigos ir teisės,
konfidencialumo reikalavimai, Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos nuostatos.