Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu  informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Kompetentingu subjektu administruoti VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą yra paskirta praktinio mokymo vadovė Toma Anušauskaitė atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, el. paštas  toma.anusauskaite@dtvm.lt

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO BŪDAI:

-        VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu pranesk@dtvm.lt

-        Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus pas atsakingą subjektą adresu Ežero g. 30, Daugai, 64137 Alytaus r.

-        Paštu informaciją apie pažeidimą galima siųsti adresu Ežero g. 30, Daugai, 64137 Alytaus r., su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Informaciją apie VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje pastebėtus pažeidimus ir korupciją galima pateikti vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu:

– jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.

užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą. Pranešimo formoje prašomi pateikti Asmens duomenys reikalingi identifikuoti Asmenį sprendžiant klausimą dėl Pranešėjo statuso jam suteikimo.

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

– pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

– pavojaus aplinkai;

– kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

– neteisėtos veiklos finansavimo;

– neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

– neteisėtu būdu įgyto turto;

– padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

– kitų pažeidimų.

 

TAIP PAT GALITE PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS, jei manote, kad:

– galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika;

– administracinis nusižengimas;

– tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas;

– šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas;

– ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su šia įstaiga.

 

APSAUGOS, SKATINIMO IR PAGALBOS PRIEMONĖS, PRANEŠIMUS PATEIKUSIEMS DARBUOTOJAMS/ASMENIMS TAIKOMOS ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA:

– saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;

– asmens konfidencialumo užtikrinimas;

– draudimas daryti neigiamą poveikį;

– teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

– teisė gauti kompensaciją;

– nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

– atleidimas nuo atsakomybės;

– teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

 

PRIVALOMAS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS. Kiekviena įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo konfidencialumą.

 

DRAUDŽIAMA DARYTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ:

– Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių (įstatymo 10 straipsnio nuostatos).

– Draudimas daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui ar pranešėjui taikomas darbdaviui ir kitiems įstaigos darbuotojams.

– Draudžiama daryti neigiamą poveikį ir informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens ar pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, dirbantiems įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių.