Spausdinti
Peržiūros: 13874

BENDROJO UGDYMO SKYRIUS

Bendrojo ugdymo skyriuje vykdomas ugdymas pagal Vidurinio ugdymo (301001001) programą kartu su pirminio profesinio mokymo programomis.

2005 m. vasario 24 d. LR švietimo ir mokslo įsakymu Nr. ISAK-267 Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo mokykloje akredituota Vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas 301001001). 

Bendrojo ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-01); Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtintais 2019-2020 ir 2020-2021 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir jų keitimu; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu ir jo keitimais; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.

Bendrojo ugdymo skyriaus klasėse 2019-2020 m. m. mokosi 62 mokiniai. Mokiniai mokosi ne tik Vidurinio ugdymo programos dalykų, bet ir pasirinktos Profesinio mokymo programos mokomųjų dalykų. Mokomasi pagal šias pirminio formaliojo profesinio mokymo programas (kartu su Vidurinio ugdymo programa):

Svečių aptarnavimo darbuotojo (modulinė) (programos valstybinis kodas M43101502);

Automobilių mechaniko (modulinė) (programos valstybinis kodas M43071604).