Abiturientui

Informacija abiturientams apie skiepus 

ATMINTINĖ ABITURIENTAMS

https://pagalbamokytis.lt/abiturientams/ 

• Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos egzaminus (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu kandidatas bus atleistas). Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.
• Mokinys ir buvęs mokinys, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Brandos egzaminai pasirenkami pagal Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro kasmet atnaujinamą ir naujai tvirtinamą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, reglamentuojantį vidurinio ugdymo programos dalykų brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, vertinimą ir priežiūrą.
• Apie savo pasirinkimą mokiniai raštu informuoja mokyklos direktorių (užpildo spec. formos prašymą laikyti brandos egzaminus). Keisti pasirinkto egzamino (ar jo tipo) negalima.
• Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys patenkinamas ir yra išlaikyta kalbos ir literatūros įskaita.
• Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio ugdymo programos 12 klasės (antro kurso) mokinys, kuris mokosi pagal pasirinktą profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa. Technologijų brandos egzaminas vykdomas kovo-gegužės mėnesiais mokykloje, vertinamas taip pat mokykloje.
• Balandžio pradžioje mokiniai mokykloje sužinos, kuriose savivaldybės mokyklose jie laikys brandos egzaminus.
• Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės laikyti tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
• Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.
Visą informaciją, susijusią su brandos egzaminais, galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje adresais www.nec.lt arba www.egzaminai.lt.
Čia galima rasti:
• Įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraštį
• Kalbų įskaitų nuostatus
• Brandos egzaminų programas
• Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą
• Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus
• Užduočių atsakymų lapus.

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO VERTINIMO NUOSTATAI

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO VERTINIMO NUOSTATAI (NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS)